LYRICS

Doo
Me sika b3ma wo fa oo
Ma wonka
Ne nyinaa b3y3 kwa

Me doo
Mede makoma b3ka wo ho oo

O ooh again

Ah ah

#Mooove

Oh oh

Abadempo?

Call me Kofi Kinaata

Agor b3so de nka ofi anopa

Na ma 3reye hw3 mente aase

Ma oy3 me hu nye d3 Tico paa

Bohw3 na engine y3 Bugatti

Maame 3ka me ho a mensuro obia

Formula 1 driver y3b3 ko yaako suesua

Eei awo nti nna mako yi a mereba ei

enyim adende?

Waa y3 d3 ma metew adende

Ne nyinaa y3 medew babe

Woka d3 me nyi bi a mentum nyi aatse

Meky3 ke wo the whole show babe Baby
Me p3 wo the whole show babee

Meky3 ke wo the whole

Me hu wo aa menhu ma meny3 babe

Me p3 the whole, the whole show babe boo

Eei me y3 d33 mereko aa
mentum menko oo (wara b3ba)

Mey3 d3 mereda mentum menda ate
(wara b3ba)

Ooh me y3 d3 mereko aa
mentum menko oo (wara b3ba)

Ei ei Maame, mereda mentum menda

Aah enyim adende

Waa y3 d3 ma metew adende

Ne nyinaa y3 medew babe

Woka do me nyi bi a mentum nyi aatse

Meky3 ke wo the whole show babe Baby
Me p3 wo the whole show babee

Meky3 ke wo the whole

Me hu wo aa menhu ma meny3 babe

Me p3 the whole, the whole show babe boo

Hw3 wobisa’m,
why d3 meky3 ke wo d3m?

Awo nye me SweetiePie,
oy3 Made In Taadi love

3ya wobisa’m, why d33 meky3 ke wo d3m

Ma meka nye d3 awo nye me SweetiePie
na oy3 Made In Taadi love

Maame bibi wo hor Susuka
Na obi nya wo ay3 baby

Mese bibi wor hor Susuka oo
Na obi nya wo ay3 baby

Babe wo do nti Me hy3 mpaboa size boozin

Woankotee wo do nti me ko hy3 mpoboa
size boozin

Eei wo do nti Me hy3 mpaboa size boozin

Mese awo no wo do nti me ko hy3 mpoboa
size boozin

Bra b3gye steer no oo Time No Dey oo

Ewuraba b3gye steer no
Bra b3gye steer no oo

Time No Dey oo Oh asey
b3gye steer no oo

Maame ennyim ntira H33 3nyim adende?

Waa y3 d3 ma metew adende

Ne nyinaa y3 medew babe

Woka d33 me nyi bi a mentum nyi aatse

Meky3 ke wo the whole show babe Baby
Me p3 wo the whole show babee

Meky3 ke wo the whole

Me hu wo aa menhu ma meny3 babe

Me p3 the whole, the whole

Oh asey beat na asa oo!
Way3 d3w d3 kontomire froye stew

MOVE !
Share this post!